November 23, 2017

INSTAT: Statistikat për sektorin e blegtorisë

Instituti i Statistikës, bën të ditur se gjatë vitit 2016, numri i gjedhëve në vend shënoi 492.393 krerë, ose 2,3 % më i ulët në krahasim […]
September 5, 2017

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori II, 2017

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në tremujorin e dytë të vitit 2017, Indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 101, 4 kundrejt vitit 2010. Indeksi i […]