Dokumentet që nuk duhet të dorëzohen më në zyrat e administratës publike

Bizneset nuk do të duhet të paraqiten më pranë zyrave të administratës publike për të dorëzuar një sërë dokumentesh.

Tashmë biznesi përmes platformës elektronike e-Albania, në çdo kohë mund të tërheq këto dokumenta:

  • Vërtetim për pagesën e kontributeve nga subjekti
  • Vërtetim statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën)
  • Vërtetim për pagesë detyrimesh
  • Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit
  • Vërtetim për përgjegjësitë tatimore
  • Ekstrakt i thjeshtë
  • Ekstrakt historik
  • Vërtetim për regjistrimin e investitorit
  • Certifikatë regjistrimi
  • Çdo dokument tjetër që e disponon vetë shteti