Informacion mbi Komitetin e Legjislacionit, Taksave dhe Procedurave

Komiteti i Legjislacionit, Taksave dhe Procedurave merret me shqyrtimin e legjislacionit shqiptar dhe përputhueshmërinë me direktivat dhe legjislacionin e BE-së. Me taksat, akcizat dhe tarifat vendore si dhe procedurat që autoritet publike ndërmarrin ndaj prodhuesve.

Ky komitet është i përbërë nga:

Kryetar:           Z. Sokol Kraja

Anëtar :           Z. Luan Leka

Anëtar :           Z. Vullnet Haka

Anëtar :           Z. Tom Beruka

Anëtar :           Z. Mario Bracci

Anëtar :           Z. Thanas Siveri