Vijojnë takimet për udhëzimin “Për taksat kombëtare”

Pas miratimit të Ligjit nr. 55/2019 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar, Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë vijon takimet me anëtarë të organizatës dhe grupet e interesit, në lidhje me udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ku do të përcaktohen kodet e nomeklaturës që përjashtohen nga pagimi i taksës kombëtare.