VKM nr.9, Datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”