KOMITETET E POLITIKAVEShoqata do të krijojë disa Komitete për çështjet më të rëndësishme të cilët do të marrrin në analizë problematika të përgjithshme dhe specifike për çdo sektor prodhimi si dhe do të ofrojnë propozime për zgjidhje (ligjore, proçedurale, teknike, financiare etj). Komitetet e politikave përbëhen nga: