KOMITETET E POLITIKAVEShoqata do të krijojë disa Komitete për cështjet më të rëndësishme të cilët do të marrrin në analizë problematika te përgjithshme dhe specifike për cdo sektor prodhimi si dhe do të ofrojnë propozime për zgjidhje (ligjore, procedurale, teknike, financiare etj). Komitetet e politikave përbëhen nga: