M.I.I.A.Montaggi industrali installazione Albania eshte themeluar nga zoti. Leonard Mato me qellim perpunimin ne menyre sa me eficente te lendes drusore.

Kompania merret me sharrim, grumbullim dhe perpunim te lendes drusore, sherbime profesionale per projektim, sherbime profesionale per zbatime, grumbullim dhe tregtim i boçeve te pishes, tregtimi me pakice i bimeve medicinale. Gjithashtu ka investuar shume ne sektorin e ndertimit te rrugeve, objekteve turistike etj.

MË TEPËR RRETH KOMPANISË