Një fjalë për AMU

 

“Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë” është një organizatë jo-fitimprurëse dhe jo-qeveritare e themeluar në vitin 2016, nga anëtarët e saj themelues. Shoqata ka për qëllim të përfaqësojë, të mbrojë dhe të përmirësojë interesin e përbashkët të prodhuesve shqiptarë që operojnë në Republikën e Shqipërisë.
Misioni dhe Objekti i shoqatës është t'i shërbejë jo vetëm anëtarëve të saj, por gjithë fushës së prodhimit vendas, me qëllim nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në Shqipëri.

Veprimtaria e shoqatës fokusohet në:
1.Ndërgjegjësimin e prodhuesve mbi rëndësinë dhe dobinë që sjell kjo organizatë.
2. Informimin e vazhdueshëm mbi problematikat në fushën e prodhimit.
3. Ofrimin e analizave dhe kërkimeve mbi çështje të rëndësishme të fushës së prodhimit.
4. Ofrimin e këshillave mbi politikat publike dhe nismat ligjore që prekin fushën e prodhimit.
5. Ofrimin e ndihmës profesionale dhe edukative për anëtarët e saj.
6. Ndërgjegjësimin e gjerë në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit, përgjegjesinë sociale dhe konkurrencën e ndershme.
7. Promovimin e vazhdueshëm të produktit vendor.
8. Cdo veprimatri tjeter të lejuar nga ligji në funksion të zhvillimit të shoqatës në interes të anëtarëve.

Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë” përfshin makrosektorët si më poshtë:
•Industrinë e prodhimit dhe perpunimit te Ushqimeve dhe Pijeve
•Industrinë e prodhimit dhe perpunimit te Materialeve të Ndërtimit.
•Industrinë e Riciklimit dhe përpunimit të metaleve, plastikes, letres, kartonit dhe drurit
•Industrinë e prodhimit dhe perpunimit te Tekstileve dhe Lekures.

Statuti i Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë mund të gjendet këtu.

Profili zyrtar i organizatës gjendet këtu.